ក្រសួងធនធានទឹកក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន!ចំពោះ​បាតុភូតផ្គររ​ន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់​ក្នុងរយៈពេ​ល១សប្តាហ៍នេះ

ក្រសួងធនធានទឹកក្រើនរំលឹកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន!ចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ ក្នុងរយៈពេល១សប្តាហ៍នេះ។ដោយ៖សហការី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *