ក្រសួងសុខាភិ​បាលប្រកាស​រកឃើញក​រណី​ជំងឺកូវីដ១៩​ចំនួន០៤ករណីបន្ថែមទៀត​គិតត្រឹមយប់​​ថ្ងៃទី២៤ខែមីនា​គឺ​៩១ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៤ករណីបន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា គឺ៩១ករណី និងជាសះស្បើយ ០៦ករណី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *