ក្រសួង​សុខាភិបាលប្រកាសរ​កឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០៥ករណីថ្មីធ្វើឱ្យចំនួន​សរុបកើនដ​ល់៩៦នាក់​និងសះស្បើយ​សរុប១០​នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន០៥ករណីថ្មីធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនដល់៩៦នាក់ និងសះស្បើយសរុប១០នាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *