រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការផ្អាកការផ្តល់សេវាររថ​យន្ត​ក្រុង​និង​សេវា​​កាណូត​ជាបណ្តោះ​អាសន្ន

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការផ្អាកការផ្តល់សេវាររថយន្ត​ក្រុង​និង​សេវា​កាណូត​ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់​ស្ថាន​ការណ៍​នៃមេរោគ​កូវីដ​១៩បានធូរស្បើយ​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *