គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអំពាវ​នាវឱ្យមានកា​រពង្រឹងភា​ពជាដៃគូជាសកលដើម្បីទប់ទល់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអំពាវនាវឱ្យមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាសកលដើម្បីទប់ទល់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ៖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *