ក្រសួងសុ​ខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០២ករណីថ្មីទៀតដែលធ្វើឱ្យករណីសរុប​ចំនួន៩៨​ករណីនិងជា​សះស្បើយសរុប​១១ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០២ករណីថ្មីទៀតដែលធ្វើឱ្យករណីសរុប ចំនួន៩៨ករណីនិងជាសះស្បើយសរុប ១១ករណី

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *