កម្ពុជា​បន្តឆ្លងកូវីដ​១៩ឆ្លងថ្មី១៨ករណី​ជាសះស្បើយថ្មី១​០នាក់

សេចក្តីជូនព័ត៌មានស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហាឆ្នាំ២០២២៖
-ករណីឆ្លងថ្មី១៨នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ១០នាក់
-ករណីស្លាប់០នាក់

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *